Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

„Kvalitné sexuálne vzdelávanie vyžaduje, aby sme odložili egá a pripustili, že to, čo si myslíme, že vieme, nie je skutočným odzrkadlením reality.“

Emily L. Depasse

Prirodzene Web je nezisková platforma, ktorá prináša relevantné, veku primerané a odborné poznatky z oblasti sexuálneho vzdelávania pre dospelých a dospievajúcich ľudí.

Témy

Ľudské telo

Rôznorodosť

Základy ľudskej anatómie sú súčasťou učiva už na základnej škole. Cieľom týchto hodín je naučiť nás skladbu ľudského tela a funkcie jednotlivých sústav a orgánov. Je nepochybne dôležité mať všeobecné chápanie fungovania ľudského organizmu. V našom tradičnom vzdelávacom systéme sa však často zabúda na jeden dôležitý fakt.

Čítať ďalej

Pohlavná anatómia

Pohlavie človeka, na rozdiel od rodu, súvisí s našimi biologickými charakteristikami. Cicavce sú najčastejšie rozdelené medzi samcov a samice. Pri ľuďoch tieto pomenovania často zamieňame s pojmami „muž a žena“, avšak, mužské a ženské črty súvisia predovšetkým s rodom človeka. Samčie a samičie črty súvisia s biologickým pohlavím. Môžeme ho definovať na základe nasledujúcich faktorov:

Čítať ďalej

Anatómia intersex ľudí

Ľudia, ktorí nemajú všetky biologicky mužské alebo všetky biologicky ženské atribúty sa volajú intersex. Takýto ľudia môžu mať napríklad mužské chromozómy, ale ženské pohlavné ústrojenstvo. Môže sa im líšiť vnútorné a vonkajšie pohlavné ústrojenstvo aj hormóny a ich receptory. Je veľké množstvo kombinácií mužských a ženských charakteristík, ktoré intersex ľudia môžu mať. Z tohto dôvodu sa hovorí, že aj biologické pohlavie existuje na spektre, pričom väčšina ľudí je na opačných koncoch tohto spektra a intersex ľudia sa nachádzajú na rôznych pozíciách medzi opačnými koncami.

Čítať ďalej

Identita jednotlivca

Sexuálna orientácia

Sexuálna orientácia môže zahŕňať rôzne typy príťažlivosti človeka k osobám jedného alebo viacerých pohlaví či rodov. Súvisí so schopnosťou mať s ľuďmi romantické, intímne aj sexuálne vzťahy. Napriek tomu, že pojem sexuálna orientácia často zahŕňa rôzne typy príťažlivosti, jednotlivé typy nemusia byť vždy totožné. To znamená, že sú ľudia, ktorí napríklad dokážu nadväzovať romantické vzťahy iba s 1 pohlavím, ale sexuálne vzťahy nadväzujú aj s inými pohlaviami, alebo opačne. Niektorí ľudia nepociťujú sexuálnu príťažlivosť vôbec, pričom romantickú príťažlivosť pociťovať môžu. Keďže sexuálna orientácia nie je presne definovaná či vymedzená, zahŕňa romantické, citové, sexuálne aj fyzické aspekty príťažlivosti a môže sa počas života vyvíjať, hovoríme, že existuje na spektre.

Čítať ďalej

Rodová identita

Pri téme rodovej identity je nevyhnutné rozlišovať pojmy pohlavie, rod a rodová identita. Biologické pohlavie (angl. biological sex) je súhrn piatich biologických atribútov: pohlavné chromozómy, hormóny, hormónová expresia/hormonálne receptory, vnútorné pohlavné orgány a vonkajšie pohlavné orgány. Väčšina ľudí má biologicky ženské alebo mužské pohlavie, ale nie všetci. Intersex ľudia nespadajú ani do jednej z binárnych pohlavných kategórií. Rod (angl. gender) súvisí s našimi rolami v spoločnosti, s naším správaním a s našou identitou. Ovplyvňuje, ako vnímame samých seba a ostatných, naše správanie, ako aj rozdelenie moci a zdrojov v spoločnosti. To, ako jednotlivci a skupiny chápu, prežívajú a vyjadrujú rod, je rôzne. Rodová identita je schopnosť človeka vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil. Patrí sem vnímanie vlastného tela a rodové prejavy ako obliekanie, rečový prejav alebo vystupovanie jednotlivca. Medzi rôzne rodové identity patria napríklad:

Čítať ďalej

Sex a sexualita

Sex-pozitívne myslenie

Všetky články na Prirodzene Webe sú písané v duchu sex-pozitívneho myslenia. 

Čítať ďalej

Sexuálne vzdelávanie vo svete

Cieľom sexuálneho vzdelávania je poskytnúť ľuďom informácie a zručnosti, ktoré im umožnia robiť zdravé rozhodnutia o sexe a sexualite. Spôsobov, akými sa po svete vyučuje sexuálna výchova je mnoho, no nie všetky sú dostatočne zmapované. Najrozsiahlejší výskum v tejto oblasti je v USA, kde je sexuálna výchova dlhoročnou témou. V jednotlivých štátoch USA sa vyučujú rozdielne programy a neexistuje tam jednotný názor na to, ktorý model je ideálny na dosiahnutie cieľa sexuálneho vzdelávania. Niektoré štáty USA, ale aj napr. Európskej únie, sa zhodujú na tom, že najlepší prístup je tzv. komplexné sexuálne vzdelávanie. Existujú však aj mnohé iné typy programov, ktoré sa vyučujú najmä v USA.

Čítať ďalej

LGBTI+/queer komunita

Skratka LGBT zahŕňa lesby, gejov, bisexuálov/kytransrodových ľudí. Niekedy sa k nej pripája písmeno Q, ktoré označuje queer identitu, písmeno I, ktoré označuje intersex ľudí, a „+“, ktoré označuje iné sexuálne a romantické orientácie či rodové identity, ako asexuálna orientácia, nebinárna identita a iné. Pri toľkých písmenách a slovách sa ľudia niekedy strácajú a nerozumejú, kto všetko vlastne do LGBTI+ komunity patrí, a koho vlastne táto skratka zahŕňa. LGBTI+ komunita je veľmi rozmanitá skupina ľudí, ktorí sa stretávajú s rôznymi špecifickými problémami a zážitkami. 

Čítať ďalej

Sexuálne zdravie

Všetko o HPV – Otázky a odpovede

Tento text vznikol v spolupráci s International Papillomavirus Society (IPVS) pri príležitosti 4. marca, Medzinárodného dňa povedomia o HPV. Text je súčasťou kampane Ask About HPV.

Čítať ďalej

Samovyšetrenie genitálií a prsníkov – prevencia rakoviny

Výskyt rakoviny každým rokov rastie. Výskyt niektorých typov rakoviny, ako rakoviny pľúc, môžeme minimalizovať svojím správaním, pri iných sa riziko zásadne ovplyvniť nedá. Najdôležitejším nástrojom v boji s rakovinou je preto prevencia. Sem patria pravidelné kontroly u obvodného/ej lekára/ky, pravidelné gynekologické vyšetrenia, vyšetrenia krčka maternice, mamografia, ultrazvuk/sonograf prsníkov, urologické vyšetrenia, vyšetrenia prostaty a podobne. Dôležitou prevenciou je aj očkovanie proti HPV, ktoré výrazne znižuje pravdepodobnosť výskytu rakoviny krčka maternica, vulvy, vagíny, penisu aj konečníka. Popri prevencii je v boji proti rakovine veľmi dôležitá aj včasná intervencia, ku ktorej môžeme prispieť aj my sami. Samovyšetrenie genitálií a prsníkov je neodmysliteľnou súčasťou boja proti rakovine, môže byť však prospešné aj pri diagnostike iných zdravotných problémov. 

Čítať ďalej

Pohlavne prenosné infekcie (PPI)

Pohlavne prenosné infekcie/PPI (angl. STIs – sexually transmitted infections) sú infekcie, ktoré sa najčastejšie prenášajú kontaktom tiel počas sexuálnych aktivít. Staršie používaný termín je „pohlavne prenosné choroby“ (angl. STDs – sexually transmitted diseases), tento sa však v súčasnosti používa menej, keďže predpokladom choroby sú symptómy, pričom väčšina prípadov nakazenia sa PPI  je bezpríznakových a neprerastú do choroby. Niektoré PPI má v sebe drvivá väčšina populácie, napríklad HPV (ľudský papilomavírus) má 80 % sexuálne aktívnych ľudí. Nemôžeme však povedať, že všetci ľudia, ktorí majú v tele vírus HPV sú chorí, alebo majú chorobu. Samozrejme, nie všetky pohlavné choroby začínajú infekciou, preto ani pojem PPI nie je úplne presný. Avšak, v súčasnosti je preferovaný aj kvôli tomu, že so sebou nesie menej stigmy. Preto aj my používame termín „infekcie“ namiesto „choroby“. 

Čítať ďalej

Vzťahy a ľudské správanie

Sexuálny súhlas

Súhlas (angl. consent) v sexuálnom vzdelávaní znamená, že všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú nejakej sexuálnej aktivity, to robia dobrovoľne, na základe vzájomného konsenzu. Považuje sa za základný element partnerského sexu. Súhlas môže byť vyjadrený slovne aj neverbálne, ale vždy musí byť jednoznačný a dobrovoľný.

Čítať ďalej

Komunikácia v sexuálnom vzťahu

O komunikácii vo vzťahoch počujeme často. Toto slovo je skloňované v rôznych kontextoch a je to jeden z najčastejších tipov na riešenie problémov vo vzťahu. Málokedy sa však rozpráva o tom, čo efektívna komunikácia vlastne znamená. A to možno aj preto, že efektivita komunikácie závisí od mnohých faktorov, ako typ vzťahu, téma, osobitné spôsoby komunikácie rôznych ľudí, kontext konverzácie a podobne. Neexistuje preto jednotný návod, ktorý by bol univerzálne použiteľný a funkčný pre každého. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré by mali byť všeobecne dodržiavané a o ich nevyhnutnosti sa dá len veľmi ťažko polemizovať, a to predovšetkým v kontexte komunikácie v sexuálnom vzťahu.

Čítať ďalej

Vzorce partnerských a sexuálnych vzťahov

V slovenskej spoločnosti a kultúre je väčšinovo zachovaný exkluzívne monogamný typ vzťahov. To je vzťah, v ktorom 2 osoby vedú výlučne vzájomný romantický aj sexuálny život. Mnohé monogamné vzťahy sú krásne a pre daných ľudí fungujú perfektne. Monogamia však nie je norma u každého. Okrem toho, že nemonogamné vzorce vzťahov môžeme nájsť v rôznych kultúrach, krajinách, náboženstvách a spoločenstvách ako v súčasnosti tak aj v minulosti, rozdielne vzorce vzťahov nie sú ojedinelé ani v našich končinách. Ako sme už písali v článku o rôznorodosti, všetci sme iní a jedineční a to robí našu ľudskosť krásnou. Inak to nie je ani pri vzťahoch, ktoré vedieme a ktoré nám vyhovujú. V tomto článku si rozoberieme rôzne vzorce vzťahov, ktoré ľudia môžu viesť.

Čítať ďalej