Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Sexuálne vzdelávanie vo svete

Sex a sexualita - Sexualita a spoločnosť

Cieľom sexuálneho vzdelávania je poskytnúť ľuďom informácie a zručnosti, ktoré im umožnia robiť zdravé rozhodnutia o sexe a sexualite. Spôsobov, akými sa po svete vyučuje sexuálna výchova je mnoho, no nie všetky sú dostatočne zmapované. Najrozsiahlejší výskum v tejto oblasti je v USA, kde je sexuálna výchova dlhoročnou témou. V jednotlivých štátoch USA sa vyučujú rozdielne programy a neexistuje tam jednotný názor na to, ktorý model je ideálny na dosiahnutie cieľa sexuálneho vzdelávania. Niektoré štáty USA, ale aj napr. Európskej únie, sa zhodujú na tom, že najlepší prístup je tzv. komplexné sexuálne vzdelávanie. Existujú však aj mnohé iné typy programov, ktoré sa vyučujú najmä v USA.

Výchova k rodičovstvu

Dôraz je na životnom smerovaní k svadbe, následnej reprodukcii a výchove detí. Tieto programy často považujú rozmnožovanie za primárny cieľ sexu a sexuálny život podmieňujú silnou citovou väzbou, ktorou má byť láska v manželstve. Jednou zo základných hodnôt týchto programov je monogamný vzťah.

Výchova k abstinencii

Takéto programy zdôrazňujú morálne implikácie sexuálneho styku. Učia ľudí, že jedinou morálne správnou cestou je úplne sa vyhnúť sexuálnym aktivitám, prípadne počkať do svadby. Tieto morálne hodnoty sú často podložené myšlienkami náboženstiev, napríklad kresťanstva či islamu. Osnovy predpokladajú, že ak všetci ľudia počkajú so sexom do svadby a budú mať sex iba s 1 človekom, pohlavne prenosné infekcie (PPI) sa nebudú prenášať, pričom antikoncepčné metódy v manželstve nie sú potrebné. 

Výchova zameraná na zdravotné riziká sexu

Dôraz je najmä na prevencii šírenia PPI. Takéto programy sú zámerné na odborné výklady o biológií vírusov a chorôb, často obsahujú rôzne explicitné fotografie možných dôsledkov nákazy PPI.

Výchova o rozmnožovaní a populačnom raste

Tieto programy hovoria najmä o rôznych pozitívnych a negatívnych dopadoch ľudskej reprodukcie na spoločnosť, ekonomiku či životné prostredie. Sex vidia ako nástroj na dosiahnutie populačného rastu.

Odborníci a odborníčky v USA často kritizujú niektoré typy týchto programov za to, že stoja na tzv. prístupe založenom na strachu (angl. fear-based approach). Snažia sa o to, aby sa ľudia vyhýbali sexuálnym aktivitám a na sprostredkovanie tejto myšlienky využívajú rôzne metódy, ktoré môžu mať za úlohu vyvolať v ľuďoch strach, napríklad ukazujú ľuďom grafický materiál, ktorý zobrazuje odstrašujúce prípady PPI; prerozprávajú príbehy o ľuďoch, ktorí otehotneli pred svadbou a oľutovali to; zámerne neposkytujú informácie o antikoncepčných metódach alebo o spôsoboch, akými sa dá znížiť riziko prenosu PPI a podobne. Programy, ktoré mladých ľudí vedú výlučne k sexuálnej abstinencii nemajú žiaden preukázateľný efekt na oneskorenie prvého sexuálneho styku, zníženie prenosu PPI ani na zvýšené používanie antikoncepčných metód.

V niektorých štátoch USA, ako aj v rôznych iných krajinách vo svete, sa sexuálna výchova nevyučuje vôbec. V iných krajinách, ako napríklad Arménsko, je výučba tohto predmetu dokonca protizákonná a pedagógovia/ičky nemôžu deťom zodpovedať žiadne otázky týkajúce sa sexu. Toto sú len niektoré z prístupov, ktoré rôzne inštitúcie prijímajú. Keďže prístup k sexuálnemu vzdelávaniu sa za posledné desaťročia formoval a menil, mnohé inštitúcie upravujú svoje smernice tak, aby viac vyhovovali súčasným požiadavkám. 

Komplexné sexuálne vzdelávanie

Spôsob, akým sa vyučuje sexuálna výchova v Európskej únii, závisí od jednotlivých krajín a ich zákonov a schválených osnov. Európska regionálna pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie však vydala smernice, podľa ktorých odporúča vyučovať programy sexuálnej výchovy v EÚ. V týchto smerniciach sú podrobne rozpísané jednotlivé témy, ktoré by sa mali rozoberať s deťmi už od narodenia až po dospelosť. Sú rozdelené do 6 vekových kategórií: 0 – 4, 4 – 6, 6 – 9, 9 – 12, 12 –15 a 15+. Systému, ktorý odporúča EÚ, hovoríme komplexné sexuálne vzdelávanie. Európske smernice všeobecne zahŕňajú nasledujúce témy.

Téma
Informácie Zručnosti Prístup
Ľudské telo a vývin človek Anatómia, telesné zmeny, hygiena Pomenovať časti tela a rozpoznať rozdiely Pozitívny obraz o ľudskom tele
Plodnosť a rozmnožovanie Tehotenstvo, pôrod, rodičovstvo, antikoncepcia Komunikácia a informované rozhodovanie sa Rešpektovanie rozmanitosti
Sexualita Láska, city, sex, médiá Komunikácia, rešpekt, schopnosť dohodnúť sa Prijateľné formy sexuálneho správania
Emócie Pocity, láska a túžba Vyjadrenie emócií a pocitov, komunikácia Prijatie pocitov
Vzťahy a životný štýl Priateľské a romantické vzťahy Budovanie vzťahov, komunikácia, kompromisy Rovnosť, zodpovednosť, rešpekt
Sexualita, zdravie a duševná pohoda PPI a iné choroby, interrupcie, násilie Schopnosť stanoviť si osobné hranice, poprosiť o pomoc Osobná zodpovednosť za svoje zdravie
Sexualita a práva Telesná integrita, informovanosť Schopnosť poprosiť o pomoc a o informácie Vzájomná aj osobná zodpovednosť
Spoločenské a kultúrne faktory sexuality, hodnoty a normy Rodové role, spoločenské a kultúrne normy, náboženstvo, médiá Komunikácia o osobných potrebách, preferenciách a prianiach, riešenie protichodných potrieb Rešpekt k rôznym životným štýlom, vzťahovým schémam a normám


Prirodzene Web je takisto založený na komplexnom sexuálnom vzdelávaní (KSV) (angl. comprehensive sexuality education (CSE)). Cieľom KSV je poskytnúť veku primeraný proces výučby a spoznávania kognitívnych, emocionálnych, fyzických a sociálnych aspektov sexuality. Ako môžeme vidieť aj v smerniciach EÚ, KSV zahŕňa vzdelávanie v rôznych témach, ktoré sú súčasťou života každého človeka. Jeho cieľom je sprostredkovať ľuďom vedomosti, informácie a zručnosti, ktoré im umožnia správne sa starať o svoje zdravie, duševnú pohodu, osobnú dôstojnosť a rozvíjať bezpečné, zdravé a naplňujúce medziľudské vzťahy. Učí ľudí rozhodovať sa na základe svojich osobných potrieb a zároveň rešpektovať rozhodnutia ostatných ľudí. KSV podporuje budovanie zdravého sebavedomia, sebaúcty a kladného vzťahu k vlastnému telu. Pomáha búrať nezdravé stereotypy a očakávania spoločnosti, bojuje s rodovo podmieneným násilím a s rodovou nerovnosťou, slúži ako prevencia voči neželaným tehotenstvám a šíreniu PPI. 

KSV je založené na princípe sex-pozitivity a je intersekcionálne. Okrem toho je vyučované prostredníctvom tzv. prístupu založenom na potešení (angl. pleasure-based aprroach). To znamená, že sex a sexualitu vníma ako niečo, čo by malo ľuďom prinášať potešenie. Učí ľudí, aby pri robení rozhodnutí o svojom sexuálnom živote zvážili a uprednostnili najmä komfort a bezpečie seba samých a svojich partnerov/partneriek. Namiesto vyvolávania strachu sa KSV snaží ľuďom poskytnúť čo najviac informácií a zručností, na základe ktorých sa budú vedieť rozhodovať uvedomelo a rozumne.

Veríme, že sexuálne vzdelávanie je nevyhnutné. Podľa štúdií má 31 % mužov a 43 % žien nejaký typ sexuálnej dysfunkcie, pričom iba štvrtina týchto ľudí vyhľadá lekársku pomoc. Približne 7 z 10 žien sa počas svojho života stane obeťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia. Len v roku 2018 na Slovensku porodilo 1262 dievčat vo veku 10 – 17 rokov a mladé dievčatá vo veku 14 – 19 rokov podstúpili 5,4 % zo všetkých umelých prerušení tehotenstva v roku 2019. V tomto istom roku bolo na Slovensku diagnostikovaných 1762 prípadov nakazenia sa PPI. Takmer 70 % prípadov PPI je však bezpríznakových, pričom väčšina z nich nie je diagnostikovaných, takže nie sú zahrnuté v spomenutej štatistike. Výskumy dokazujú, že vyššie miery pôrodov a interrupcií dospievajúcich matiek, ako aj zvýšená miera šírenia pohlavne prenosných infekcií súvisia s nesprávnou alebo nedostatočnou sexuálnou výchovou.

Komplexné sexuálne vzdelávanie preukázateľne zvyšuje šancu, že mladí ľudia nezačnú žiť aktívny sexuálny život, kým naň nebudú dostatočne zrelí a pripravení, a zároveň je vyššia pravdepodobnosť, že sa pri sexuálnych aktivitách budú adekvátne chrániť. KSV vedie ľudí k hodnotám ako vzájomný rešpekt, tolerancia, rovnosť, empatia a vzájomná pomoc.
ZDROJE:

Alford, Sue. “Sex Education Programs: Definitions & Point-by-Point Comparison.” Advocates for Youth. Transitions (ISSN 1097-1254) © 2001, January 28, 2009. https://www.advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/sex-education-programs-definitions-and-point-by-point-comparison/.

Allahdadi, Kyan J, Rita C A Tostes, and Clinton R Webb. “Female Sexual Dysfunction: Therapeutic Options and Experimental Challenges.” Cardiovascular & hematological agents in medicinal chemistry. U.S. National Library of Medicine, October 2009. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3008577/#R9.

Braun, Dominique L, Alex Marzel, Daniela Steffens, Peter W Schreiber, Christina Grube, Alexandra U Scherrer, Roger D Kouyos, and Huldrych F Günthard. “High Rates of Subsequent Asymptomatic Sexually Transmitted Infections and Risky Sexual Behavior in Patients Initially Presenting With Primary Human Immunodeficiency Virus-1 Infection.” Clinical Infectious Diseases, Volume 66, Issue 5, 1 March 2018, Pages 735–742. Oxford University Press, October 5, 2017. https://academic.oup.com/cid/article/66/5/735/4356865.

Estrela, Edite. “SPRÁVA o Sexuálnom a Reprodukčnom Zdraví a Právach.” europarl.europa.eu. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, December 2, 2013. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0426_SK.html.

Gautam-Adhikary, Sulava D. “Myths and Facts About Comprehensive Sex Education Research Contradicts Misinformation and Distortions.” CSE Myths and Facts . Advocates For Youth. Rights. Respect. Responsibility., December 2011. https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/cse-myths-and-facts.pdf.

Laumann, E O, D B Glasser, R C S Neves, and E D Moreira. “A Population-Based Survey of Sexual Activity, Sexual Problems and Associated Help-Seeking Behavior Patterns in Mature Adults in the United States of America.” Nature News. Nature Publishing Group, February 26, 2009. https://www.nature.com/articles/ijir20097.

Parenthood, Planned. “What Is Sex Education?: Sex Ed Definition and QA.” Planned Parenthood. Accessed April 3, 2021. https://www.plannedparenthood.org/learn/for-educators/what-sex-education.

“Pohlavné Choroby.” nczi. Národné centrum zdravotníckych informácií, October 16, 2020. http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Pohlavne_choroby/Pages/default.aspx.

“Potraty.” nciz. Národné centrum zdravotníckych informácií, April 20, 2020. http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Gynekologia_Porodnictvo_Potraty/Potraty/Pages/default.aspx.

“Pôrodníctvo.” nczi. Národné centrum zdravotníckych informácií, June 12, 2020. http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Gynekologia_Porodnictvo_Potraty/Porodnictvo/Pages/default.aspx.

Rare, Ruby, and Sofie Birkin. Sex Ed: a Guide for Adults. London, UK: Bloomsbury, 2020.

Sex Education…With Pleasure. Sex Education…With Pleasure. Victoria Beltran. TEDxUSFSP. YouTube, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=R-gwxS-7h9o.

“Sex Education.” GoodTherapy.org Therapy Blog, August 25, 2015. https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/sex-education.

WHO Regional Office for Europe and BZgA Standards for Sexuality Education in Europe. “WHO Regional Office for Europe and BZgA: Standards for Sexuality Education in Europe.” Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) - WHO Collaborating Centres (WHOCC). Federal Centre for Health Education, 2010. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf.

Witmer, Denise. “What Is Your Teen Being Taught in Sex Ed Class at School?” Verywell Family, May 17, 2020. https://www.verywellfamily.com/sex-education-in-schools-2611290.