Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Vzorce partnerských a sexuálnych vzťahov

Vzťahy a ľudské správanie - Vzťahy

V slovenskej spoločnosti a kultúre je väčšinovo zachovaný exkluzívne monogamný typ vzťahov. To je vzťah, v ktorom 2 osoby vedú výlučne vzájomný romantický aj sexuálny život. Mnohé monogamné vzťahy sú krásne a pre daných ľudí fungujú perfektne. Monogamia však nie je norma u každého. Okrem toho, že nemonogamné vzorce vzťahov môžeme nájsť v rôznych kultúrach, krajinách, náboženstvách a spoločenstvách ako v súčasnosti tak aj v minulosti, rozdielne vzorce vzťahov nie sú ojedinelé ani v našich končinách. Ako sme už písali v článku o rôznorodosti, všetci sme iní a jedineční a to robí našu ľudskosť krásnou. Inak to nie je ani pri vzťahoch, ktoré vedieme a ktoré nám vyhovujú. V tomto článku si rozoberieme rôzne vzorce vzťahov, ktoré ľudia môžu viesť.

Na začiatok je dôležité zdôrazniť, že vzťahy nie sú len partnerské. Vzťah je akákoľvek väzba, ktorú máme s iným človekom. Vzťahy môžu byť priateľské, rodinné, súrodenecké, pracovné, romantické, sexuálne a mnohé iné. Tento článok sa však zameriava výlučne na romantické a sexuálne vzťahy. Vzorcom vzťahu nazývame jeho štruktúru v súvislosti s počtom ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. Podľa Jessicy Fern a jej knihy Polysecure môžeme vzorec partnerského vzťahu definovať alebo opísať na základe 2 kritérií: citová výlučnosť a sexuálna výlučnosť


Citová výlučnosť 

Citová výlučnosť určuje hranice konkrétneho partnerského vzťahu týkajúce sa romantických väzieb. Ak sa človek dokáže súčasne zaľúbiť len do 1 osoby, je monoamórny, ak sa dokáže súčasne zaľúbiť do viac než 1 osoby, je polyamórny. Avšak, naša schopnosť existovať v istej vzťahovej štruktúre neurčuje hranice konkrétneho vzťahu. To znamená, že ak sú napríklad vo vzťahu 2 osoby, z ktorých 1 je monoamórna a 1 je polyamórna, môžu sa dohodnúť, že budú žiť v monoamórnom vzťahu. Takýto vzťah má teda vysokú citovú výlučnosť (t.j. citové väzby môžu mať títo 2 ľudia len medzi sebou). Takisto sa však môžu dohodnúť, že budú žiť v polyamórnom vzťahu, v ktorom polymórny človek môžu mať romantický vzťah aj s inými ľuďmi (v takomto prípade by vzťah mal nižšiu citovú výlučnosť).
 

Sexuálna výlučnosť

Sexuálna výlučnosť určuje hranice partnerského vzťahu týkajúce sa sexuálnych väzieb. Poly-sexuálni* ľudia uprednostňujú vzťahy, v ktorých môžu mať viacero sexuálnych partnerov/iek, pričom mono-sexuálni ľudia nevedia alebo nechcú mať sexuálny vzťah súčasne s viac než 1 osobou. Mnohí ľudia sú poly-sexuálni, keď sú mimo partnerského vzťahu, ale ak majú k niekomu romantickú väzbu, sú mono-sexuálni. Ľudia majú rôzne preferencie, preto sa hranice jednotlivých vzťahov určujú spoločne na základe vzájomnej dohody a súhlasu. Dvaja ľudia vo vzťahu s vysokou sexuálnou výlučnosťou majú sexuálny vzťah len medzi sebou. Vo vzťahoch s nižšou sexuálnou výlučnosťou môžu mať ľudia určenú konkrétnu osobu (prípadne viaceré), s ktorými môžu mať alebo majú sexuálny vzťah. Vo vzťahoch s nízkou alebo so žiadnou sexuálnou výlučnosťou sa môžu ľudia zapájať do sexuálnych aktivít s rôznymi osobami, väčšinou za určitých podmienok (napr. používanie bariér a antikoncepcie, vzájomné zdieľanie informácií o sexuálnom živote a podobne).

Citová a sexuálna výlučnosť môžu byť vo vzťahu úplne oddelené, ale aj vzájomne prepojené. Často tieto hranice nie sú rovnaké pre všetkých ľudí v danom vzťahu, môžu sa meniť a prispôsobovať preferenciám jednotlivých partnerov/iek. Rôzne hranice môžu existovať na rôzne aktivity. Keďže rôzni ľudia majú rôzne vnímanie toho, čo presne citová a sexuálna výlučnosť znamená, tieto rozhovory je potrebné viesť aj v monogamných vzťahoch. Niektorí ľudia považujú sledovanie pornografie za porušenie sexuálnej výlučnosti, iní nie. Názory a pohľady ľudí sa rôznia aj pri aktivitách ako flirtovanie, internetová komunikácia s cudzími ľuďmi, zasielanie alebo zdieľanie svojich fotografií, objímanie, sexuálne fantázie o iných ľuďoch, masturbácia, dávanie komplimentov, pozitívne komentovanie vzhľadu či charakteru iných ľudí, držanie sa za ruky, navštevovanie iných ľudí a mnohé iné. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité komunikovať o týchto aspektoch vzťahu hneď na začiatku, stanoviť si jasné hranice a v prípade neprekonateľných prekážok v preferenciách radšej vzťah ukončiť (alebo ho ani nezačať). Nasledujúci graf slúži na ilustráciu toho, ako jednotlivé vzorce vzťahov môžu vyzerať na základe citovej a sexuálnej výlučnosti.

Vzorce vzťahov na základe citovej a sexuálnej výlučnosti


 

Tento graf je len orientačný. Rôzne vzorce vzťahov môžu mať špecifické podoby a pre každého môžu predstavovať niečo iné. Jednotlivé typy vzťahov slúžia len ako príklady. 

Polyfidelita - niekoľko vopred stanovených ľudí (viac než 2), ktorí sú si vzájomne sexuálne a/alebo romanticky verní.
Súčasná asexualita a polyamória- jeden alebo obaja partneri/ky sú asexuálni (nechcú sa zapájať do sexuálnych aktivít), romanticky však dokážu a chcú nadväzovať vzťahy s viacerými ľuďmi.
Polyintimita- partneri/ky vedú intímne vzťahy s inými ľuďmi, pričom na definícii intimity sa vopred dohodnú.
Otvorené manželstvo/otvorený vzťah- môže byť vysoko citovo výlučný ale menej sexuálne výlučný. Takéto páry často praktizujú rôzne sexuálne aktivity s inými ľuďmi spolu aj oddelene.
Swingovanie- forma spoločenského sexuálneho vzťahu. Ľudia alebo páry sa zúčastňujú rôznych druhov sexuálnych aktívít s rôznymi ľuďmi a/alebo si medzi sebou vymieňajú partnerov/ky.
Hierarchická polyamória- 1 človek je tzv. primárny/a partner/ka a ostatní ľudia vo vzťahu sú sekundárni, prípadne terciárni atď. Takáto hierarchia môže určovať, s ktorými ľuďmi z daného vzťahu trávi človek viac času, komu venuje viac pozornosti, kto je prioritou v situáciách, kedy chcú s človekom tráviť čas viacerí ľudia naraz a podobne.
Nehierarchická polyamória- jednotliví ľudia vo vzťahu sú si rovní a niekto z nich by nemal byť uprednostňovaný. V takomto vzťahu môžu byť 3 ľudia zaľúbení vzájomne do seba, ale takisto môže byť 1 človek vo vzťahu s 3 ľuďmi a ďalší z týchto 3 ľudí byť vo vzťahu s inými ľuďmi a podobne. Takejto sieti vzťahov sa hovorí „polykula“.
Vzťahová anarchia- môže znamenať, že ktokoľvek môže viesť akékoľvek vzťahy bez obmedzení.

Toto sú len niektoré príklady na vzorce vzťahov, v ktorých ľudia môžu žiť. V každom vzťahu je nevyhnutné otvorene komunikovať a rešpektovať vzájomné hranice. Všetky vzťahy sa občas musia vysporiadať s problémami, ako nedostatok času, rozdielne záujmy či priority, neuspokojivý sexuálny život či žiarlivosť. Najdôležitejšie je byť k sebe úprimní, otvorení a vždy sa snažiť nájsť také riešenia, ktoré budú akceptovateľným kompromisom pre všetkých.

Bez ohľadu na to, v akom type vzťahu žijeme my, mali by sme akceptovať a rešpektovať vzťahy, ktoré vedú ľudia v našom okolí. Ak máte okolo seba známych, rodinu, priateľov/ky, ktorí žijú vo vzťahu, ktorého vzorec nedokážete pochopiť, prípadne si nedokáže predstaviť taký vzťah viesť, snažte sa v prvom rade vysporiadať s vlastnými predsudkami. Pokúste sa prijať, že rôzni ľudia majú rôzne preferencie a najdôležitejšie je to, aby sa v ich vzťahu cítili oni sami dobre a bezpečne. Nezabúdajte, že rešpekt voči ostatným nie je podmienený pochopením ich životov či rozhodnutí.*polysexualita (písaná bez spojovníka) je typ sexuálnej orientácie a má rozdielny význam, než termín „poly-sexualita“ v tomto článku
ZDROJE:

Fern, Jessica. Polysecure: Attachment, Trauma and Consensual Nonmonogamy. Portland, OR: Thorntree Press, 2020.