Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Muž a žena vs. samec a samica

Ľudské telo - Anatómia

Na základe biologického pohlavia (angl. „biological sex“) najčastejšie rozdeľujeme cicavcov, a teda aj ľudí, medzi samcov a samice (angl. „male“ a „female“). Rod (angl. „gender“) je ľudským fenoménom, ktorý pri ostatných cicavcoch nepozorujeme. Rod súvisí s našimi rolami v spoločnosti, s naším správaním a s našou identitou. Ovplyvňuje, ako vnímame samých seba a ostatných, naše správanie, ako aj rozdelenie moci a zdrojov v spoločnosti. To, ako jednotlivci a skupiny chápu, prežívajú a vyjadrujú rod, je rôzne. Rodová identita je schopnosť človeka vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil. Patrí sem vnímanie vlastného tela a rodové prejavy ako obliekanie, rečový prejav alebo vystupovanie jednotlivca. Na základe rodu rozdeľujeme ľudí najčastejšie medzi mužov a ženy (angl.„man“ and „woman“). Patria sem však aj mnohé iné skupiny ľudí, keďže rod nie je binárny ani statický, existuje v spektre a môže sa časom meniť.

Rod väčšiny ľudí sa zhoduje s ich biologickým pohlavím. To znamená, že väčšina ľudských samcov sú muži a väčšina ľudských samíc sú ženy, ale nie všetci. Avšak, v slovenčine je zaužívané pomenúvať biologické pohlavie ľudí a ich rod tými istými slovami, a teda muž a žena. Takýmito názvami často vylučujeme z konverzácie veľkú skupinu ľudí, ktorí nie sú cisrodoví. Používať pojmy „samec“ a „samica“ na označenie ľudí však môže v slovenčine pôsobiť hanlivo či urážlivo. Z tohto dôvodu v Prirodzene používame pojmy „človek s vulvou“ a „človek s penisom“, v snahe zahrnúť ľudí, ktorú nie sú cisrodoví. Treba však poznamenať, že intersex ľudia môžu mať penis alebo vulvu, ale nemusia mať ostatné charakteristiky či orgány, ktoré najčastejšie pripisujeme ľuďom s vulvou a ľuďom s penisom.

SLOVNÍK
človek s vulvou - cisrodová žena alebo ktokoľvek iný, kto má vulvu, vagínu a ostatné typicky samičie pohlavné orgány
človek s penisom - cisrodový muž alebo ktokoľvek iný, kto má penis a ostatné typicky samčie pohlavné orgány
cisrodový človek - človek, ktorého rod sa zhoduje s biologickým pohlavím, ktoré mu bolo pridelené pri narodení
transrodový človek - človek, ktorého rod sa nezhoduje s biologickým pohlavím, ktoré mu bolo pridelené pri narodení
ZDROJE:

Bailar, Schuyler. “What Is Biological Sex?” pinkmantaray, December 15, 2020. https://pinkmantaray.com/sexed

Baldwin, John, and Janice Baldwin. “SexInfo Online.” SexInfo Online: nonprofit organization. University of California, Santa Barbara . Accessed January 1, 2021. https://sexinfoonline.com/

Fausto-Sterling, Anne. “Gender & Sexuality - Dr. Anne Fausto.” Gender & Sexuality. Accessed February 17, 2021. http://www.annefaustosterling.com/fields-of-inquiry/gender/

Fausto-sterling, Anne. “Why Sex Is Not Binary.” The New York Times. The New York Times, October 25, 2018. https://www.nytimes.com/2018/10/25/opinion/sex-biology-binary.html.