Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Sexuálny súhlas

Vzťahy a ľudské správanie - Komunikácia

Súhlas (angl. consent) v sexuálnom vzdelávaní znamená, že všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú nejakej sexuálnej aktivity, to robia dobrovoľne, na základe vzájomného konsenzu. Považuje sa za základný element partnerského sexu. Súhlas môže byť vyjadrený slovne aj neverbálne, ale vždy musí byť jednoznačný a dobrovoľný.

Nie všetky osoby sú schopné vyjadriť súhlas. Súhlas vedia a môžu vyjadriť len osoby, ktoré sa legálne môžu zapájať do sexuálnej aktivity (na Slovensku vo veku 15 +), sú pri plnom vedomí, sú svojprávne a vo vzájomnom rovnocennom postavení.


Teda, legitímne nemôžu/nedokážu vyjadriť súhlas predovšetkým osoby:


Súhlas sa vyjadruje na jednu konkrétnu sexuálnu aktivitu. To, že niekto súhlasí s jednou aktivitou neznamená, že by mal alebo musí súhlasiť aj s inou aktivitou. Súhlasiť napr. s bozkom teda neznamená súhlasiť s dotykom genitálií; súhlasiť s orálnym sexom neznamená súhlasiť s vaginálnym sexom; súhlas so sexom s kondómom nezanemená súhlas so sexom bez kondómu a podobne. Zároveň platí, že ktokoľvek môže svoj súhlas prehodnotiť a zmeniť názor v ktoromkoľvek okamihu sexuálnej aktivity. Ne/súhlas musíme rešpektovať za každých okolností.

Súhlas nemusí byť vyjadrený verbálne, mal by byť však entuziastický. V prípade, že reč tela a neverbálna komunikácia nie je jednoznačná, vždy je lepšie sa opýtať a uistiť sa, či je všetko v poriadku. To, že niekto na návrh nereaguje neznamená, že s aktivitou súhlasí. V prípadoch, kedy partner/ka nereaguje na sexuálnu iniciáciu, pričom nevyjadrí nesúhlas ale sa ani aktívne nezapája do aktivity, je potrebné komunikovať a nepredpokladať, že mlčanie znamená súhlas. Ak človek s odpoveďou váha a nevyjadrí súhlas entuziasticky, nikdy ho nesmieme presviedčať. Ak s nejakou aktivitou nesúhlasíte, nikdy nie ste povinní svoje odmietnutie ‘obhájiť’. Ak niekto odmietne vás, tiež musíte toto rozhodnutie rešpektovať bez naliehania na dodatočné vysvetlenie. Nie znamená nie. Vždy a za každých okolností.

Okrem jasného “NIE” však za nesúhlas považujeme aj vyhýbavé reakcie či náznaky neistoty, strachu a odmietnutia ako napríklad:


Slovenský zákon nedefinuje znásilnenie, sexuálne násilie a sexuálne obťažovanie na základe absencie súhlasu. Právne definície znejú nasledovne:


Tento trestný zákon má veľmi veľké množstvo medzier. Zákon nedefinuje sex bez súhlasu ako znásilnenie, násilie ani zneužívanie. Na to, aby bol na Slovensku niekto právoplatne odsúdený za znásilnenie alebo za sexuálne násilie, musí dôjsť k násiliu, k bezprostrednej hrozbe násilia alebo k zneužitiu bezbrannosti (t.j, k zneužitiu toho, že obeť sa nedokáže páchateľovi ubrániť). Zákon teda vôbec neberie do úvahy vôľu ani schopnosť udeliť súhlas. Obrovským problémom je aj to, že znásilnenie je právne definované len voči ženám. Slovenský zákon teda neumožňuje mužom nahlásiť, že boli znásilnení. Zároveň zo zákonu vyplýva, že pri znásilnení musí dôjsť k súloži, ktorá je často chápaná ako penilno-vaginálny penetračný sex. Násilné donútenie k orálnemu či k análnemu sexu je teda podľa zákona sexuálne násilie, ale nie znásilnenie. Sexuálne zneužívanie je vykonávané na osobách mladších než 15 rokov. Donútenie dieťaťa k sexu je teda zneužívanie a nie znásilnenie, a dolná hranica trestu je ešte nižšia, než pri znásilnení (3 vs. 5 rokov)

Znásilnenie je definované ako sex bez súhlasu v 10 krajinách Európskej únie, medzi inými aj v krajinách ako Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, či Chorvátsko. Veríme, že je nevyhnutné, aby došlo k zmene slovenského trestného zákona tak, aby znásilnenie bolo definované ako sexuálny styk bez súhlasu, vrátane rôznych druhov sexuálnych aktivít a jasnej definície sexuálneho súhlasu. Takáto zmena by pomohla k tomu, aby spoločnosť pochopila nevyhnutnosť súhlasu, rešpektu a telesnej autonómie pri zapájaní sa do sexuálnych aktivít a zároveň by štát vedel spravodlivejšie trestať páchateľov/ky a násilníkov/čky.

Podporujeme preto kampaň Amnesty International Slovensko, Hovorme o súhlase. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí dosiahnuť zmenu legislatívy a posunieme sa o krok bližšie k spravodlivosti.
ZDROJE:

“Hovorme o Súhlase.” Amnesty Slovakia, April 1, 2021. https://www.amnesty.sk/hovorme-o-suhlase/.

Parenthood, Planned. “What Is Sexual Consent?: Facts About Rape & Sexual Assault.” Planned Parenthood. Accessed April 15, 2021. https://www.plannedparenthood.org/learn/relationships/sexual-consent.

“Trestné Činy Proti Ľudskej Dôstojnosti.” ZastavmeNasilie.gov.sk. Zastavme Nasilie , n.d. https://www.zastavmenasilie.gov.sk/trestny-zakon-1/.