Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Sexuálna orientácia

Rodová identita

Grafika pohlaví

Sexuálna orientácia

Sexuálna orientácia

Sexuálna orientácia môže zahŕňať rôzne typy príťažlivosti človeka k osobám jedného alebo viacerých pohlaví či rodov. Súvisí so schopnosťou mať s ľuďmi romantické, intímne aj sexuálne vzťahy. Napriek tomu, že pojem sexuálna orientácia často zahŕňa rôzne typy príťažlivosti, jednotlivé typy nemusia byť vždy totožné. To znamená, že sú ľudia, ktorí napríklad dokážu nadväzovať romantické vzťahy iba s 1 pohlavím, ale sexuálne vzťahy nadväzujú aj s inými pohlaviami, alebo opačne. Niektorí ľudia nepociťujú sexuálnu príťažlivosť vôbec, pričom romantickú príťažlivosť pociťovať môžu. Keďže sexuálna orientácia nie je presne definovaná či vymedzená, zahŕňa romantické, citové, sexuálne aj fyzické aspekty príťažlivosti a môže sa počas života vyvíjať, hovoríme, že existuje na spektre.

Čítať ďalej

Rodová identita

Rodová identita

Pri téme rodovej identity je nevyhnutné rozlišovať pojmy pohlavie, rod a rodová identita. Biologické pohlavie (angl. biological sex) je súhrn piatich biologických atribútov: pohlavné chromozómy, hormóny, hormónová expresia/hormonálne receptory, vnútorné pohlavné orgány a vonkajšie pohlavné orgány. Väčšina ľudí má biologicky ženské alebo mužské pohlavie, ale nie všetci. Intersex ľudia nespadajú ani do jednej z binárnych pohlavných kategórií. Rod (angl. gender) súvisí s našimi rolami v spoločnosti, s naším správaním a s našou identitou. Ovplyvňuje, ako vnímame samých seba a ostatných, naše správanie, ako aj rozdelenie moci a zdrojov v spoločnosti. To, ako jednotlivci a skupiny chápu, prežívajú a vyjadrujú rod, je rôzne. Rodová identita je schopnosť človeka vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil. Patrí sem vnímanie vlastného tela a rodové prejavy ako obliekanie, rečový prejav alebo vystupovanie jednotlivca. Medzi rôzne rodové identity patria napríklad:

Čítať ďalej